Surah Rahman in Hindi | सूरह रहमान हिन्दी | Surah No. 55

अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे आज के इस आर्टिकल मे हम आपको बताएंगे की Surah Rahman in Hindi.

Surah Rahman कुरान ए करीम का 55वां सूरह है, Surah Rahman में 49 आयतें, 1309 शब्द हैं, सूरह रहमान में 1589 अक्षर और 2 रुकू हैं।

Surah Rahman AyatsSurah Rahman WordsSurah Rahman lettersSurah Rahman Rukus
49130915892
Surah Rahman

Table of Contents

Surah Rahman in Hindi | | सूरह रहमान हिन्दी

अर रहमान
अल लमल कुरआन
खलक़ल इंसान
अल लमहुल बयान
अश शम्सु वल कमरू बिहुस्बान
वन नज्मु वश शजरू यस्जुदान
वस समाअ रफ़ाअहा व वदअल मीज़ान
अल्ला ततगव फिल मीज़ान
व अक़ीमुल वज्ना बिल किस्ति वला तुख सिरुल मीज़ान
वल अरदा वदअहा लिल अनाम
फ़ीहा फाकिहतुव वन नख्लु ज़ातुल अक्माम
वल हब्बु जुल अस्फि वर रैहान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
खलक़ल इन्सान मिन सल सालिन कल फख्खार
व खलक़ल जान्ना मिम मारिजिम मिन नार
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
रब्बुल मश रिकैनि व रब्बुल मगरिबैन
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
मरजल बह रैनि यल तकियान
बैनहुमा बरज़खुल ला यब गियान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
यख रुजु मिन्हुमल लुअ लूऊ वल मरजान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
वलहुल जवारिल मून शआतु फिल बहरि कल अअ’लाम
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
कुल्लू मन अलैहा फान
व यब्का वज्हु रब्बिका जुल जलालि वल इकराम
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
यस अलुहू मन फिस समावाति वल अरज़ि कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शअन
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
सनफ रुगु लकुम अय्युहस सक़लान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
या मअशरल जिन्नि वल इन्सि इनिस त तअतुम अन तन्फुजु मिन अक तारिस सामावती वल अरज़ि फनफुजू ला तन्फुजूना इल्ला बिसुल तान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
युरसलू अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिव व नुहासून फला तन तसिरान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फ़इजन शक़ क़तिस समाउ फकानत वर दतन कद दिहान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फयौम इज़िल ला युस अलु अन ज़मबिही इन्सुव वला जान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
युअ रफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फ़युअ खजु बिन नवासी वल अक़दाम
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
हाज़िही जहन्नमुल लती युकज्ज़िबू बिहल मुजरिमून
यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
व लिमन खाफ़ा मक़ामा रब्बिही जन नतान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
वाता अफ्नान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फीहिमा ऐनानि तजरियान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फीहिमा मिन कुल्लि फकिहतिन ज़वजान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
मुततकि ईना अला फुरुशिम बताईनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनी दान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फ़ी हिन्ना कासिरातुत तरफि लम यतमिस हुन्ना इन्सून क़ब्लहुम वला जान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
क अन्न हुन्नल याकूतु वल मरजान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
हल जज़ा उल इहसानि इल्लल इहसान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
वमिन दूनिहिमा जन नतान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
मुद हाम मतान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फीहिमा ऐनानि नज्ज़ा खतान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फीहिमा फाकिहतुव व नख्लुव वरुम मान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
फिहिन्ना खैरातुन हिसान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
हूरुम मक्सूरातुन फिल खियाम
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
लम यत मिस हुन्ना इन्सून क़ब्लहुम वला जान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
मुत तकि ईना अला रफ़रफिन खुजरिव व अब्क़रिय यिन हिसान
फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़ जिबान
तबा रकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम

Read More: Surah Mulk in Hindi | सूरह मुल्क 67 | Surah Mulk HD PDF Free

Read More: Surah Yaseen in Hindi | सूरह यासीन 36| Surah Yaseen PDF Free

Leave a Comment